Ffordd o Fyw

Caiff gweithlu Canolfan S4C Yr Egin weithio mewn awyrgylch cyffrous, cyfoes ac ysgogol a hynny mewn ardal wledig, gartrefol lle mae’r diwylliant Cymraeg yn ffynnu. Bydd y lleoliad hefyd o fewn tafliad carreg yn unig i dref fyrlymus Caerfyrddin gyda’i hamrywiaeth eang o siopau annibynnol ochr yn ochr â datblygiad siopa ac adloniant newydd gwerth £74m.

Mae ardal Caerfyrddin yn un sy’n gyforiog gan atyniadau hamdden amrywiol o’r radd flaenaf, darpariaeth addysgol ragorol a digon o dai sydd oddeutu 25% yn rhatach ar gyfartaledd na thai cyffelyb mewn dinasoedd a threfi mawrion.

Mae’n sir sydd ymhlith y rhai mwyaf diogel yn y DU, lle mae bywyd cymunedol yn parhau’n gryf gan sicrhau amgylchedd lle gall teuluoedd ffynnu.

Rhwydwaith Busnes, Sgiliau ac Ymchwil

Bydd y ffordd gyswllt newydd oddi ar yr A40 yn caniatáu mynediad uniongyrchol i Ganolfan S4C Yr Egin.

Wrth fod yn rhan o’r Ganolfan bydd tenantiaid yn elwa ar gyfleoedd rheolaidd i rwydweithio a rhannu gwybodaeth â nifer sylweddol o gwmnïau, busnesau a sefydliadau ym meysydd y cyfryngau darlledu, y cyfryngau digidol a’r diwylliant Cymraeg a fydd wedi eu cydleoli o fewn Canolfan S4C Yr Egin.  Bydd hefyd cyfleoedd i rannu adnoddau technegol â phartneriaid eraill.

Gan fydd yr adeilad wedi ei leoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd cyfle hefyd i’r tenantiaid weithio’n agos â’i staff a’i myfyrwyr, gydweithio ar brosiectau penodol, manteisio ar ei chysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â’i gwasanaeth ymchwil ac arloesi.

Bydd cyfleoedd:

 • i gyfrannu at greu, dilysu a darparu ystod o raglenni hyfforddi newydd i fynd i’r afael ag anghenion y diwydiannau creadigol yng Nghymru;
 • i gydweithio gyda’n myfyrwyr a staff ar brosiectau amrywiol;
 • i fod yn bartner ar brosiectau yn ein huned Ymchwil ac Arloesi;
 • i geisio am grantiau o wahanol ffynonellau a chysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol;
 • i gofrestru’r gweithlu ar gyrsiau hyfforddi achrededig lle byddai modd iddynt uwchraddio eu sgiliau mewn meysydd penodol;
 • i fanteisio ar arbenigeddau’r Brifysgol mewn ystod o feysydd perthynol. Ar hyn o bryd darpara’r Brifysgol oddeutu 50 o raglenni gradd israddedig mewn
  meysydd sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r diwydiannau creadigol e.e.:
 • cynhyrchu a’r cyfryngau newydd
 • celf a dylunio
 • actio, dawnsio
 • perfformio
 • dylunio a chynhyrchu ar gyfer y theatr
 • cynhyrchu ffilm a theledu digidol
 • animeiddio cyfrifiadurol 3D
 • dylunio graffig
 • y cyfryngau digidol rhyngweithiol
 • ffotograffiaeth
 • ffoto-newyddiaduraeth
 • y celfyddydau fidio
 • technoleg cerdd
 • effeithiau gweledol
 • graffeg

Gallwch hefyd fanteisio ar arbenigeddau staff dwyieithog mewn ystod o ddisgyblaethau eraill megis plentyndod cynnar, addysg gynradd, addysg uwchradd, gwaith ieuenctid a chymuned, addysg awyr agored, addysg gorfforol, crefydd a diwinyddiaeth, busnes a thwristiaeth.

Bydd cyfleoedd i fanteisio ar rwydweithiau sylweddol y Brifysgol ar draws De Orllewin Cymru a thu hwnt gan gynnwys ei champysau yn Llambed ac Abertawe a’r bartneriaeth agos â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion â’u campysau yn Aberystwyth, Aberteifi, Rhydaman, Caerfyrddin, Llanelli a Gelli Aur. Bydd hefyd gennych fynediad uniongyrchol i dros 500 o ysgolion cynradd ac uwchradd De a Chanolbarth Cymru sydd mewn partneriaeth ffurfiol â’r Brifysgol.

O ran cyfleusterau ac adnoddau, gallwch fanteisio ar isadeiledd y Brifysgol a fyddai o gymorth wrth ddarparu cyrsiau preswyl, ysgolion haf, cynadleddau ac arddangosfeydd yn ogystal â chael mynediad a defnydd o gyfleusterau’r campws e.e.:

 • y neuadd chwaraeon
 • y gampfa
 • y pwll nofio
 • y feithrinfa Gymraeg, ‘Y Gamfa Wen’
 • ystod o raglenni dysgu Cymraeg a gloywi iaith
 • mynediad ffisegol a digidol at lyfrgelloedd ac archifau

Cewch hefyd, wrth gwrs, amgylchedd gwaith atyniadol a dwyieithog yng nghalon dyffryn creadigol Sir Gâr.