Ym mis Mawrth 2014, yn dilyn proses gystadleuol, cadarnhaodd Awdurdod S4C y byddai pencadlys y Sianel yn cael ei adleoli i gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Bydd yn rhan o ganolfan greadigol newydd – Canolfan S4C Yr Egin – a fydd yn gartref i glwstwr o gwmnïau a sefydliadau o’r diwydiannau creadigol.

Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad arloesol a fydd wedi’i leoli o fewn adeilad trawiadol ac eiconig ar gyrion tref hynafol Caerfyrddin. Bydd yn ganolfan a fydd yn sbarduno syniadau a chysylltiadau wrth feithrin talentau a rhannu adnoddau, yn bair creadigol ar gyfer ymarferwyr ac entrepreneuriaid a fydd yn perthyn i ystod eang o ddisgyblaethau. Bydd yn agor yn swyddogol yn ystod chwarter cyntaf 2018.

Ar y naill law, bydd Canolfan S4C Yr Egin yn cynnig llwyfan cadarn i’r sianel a’r tenantiaid eraill drosglwyddo eu cynnyrch yn genedlaethol ac yn rhyngwladol; ar y llaw arall, bydd wedi ei gwreiddio yn Sir Gâr, gan gynnig cyfleoedd niferus i bobl leol fwynhau’r adeilad a’i adnoddau amrywiol. Bydd yno gaffi braf, llwyfannau perfformio amrywiol ac awditoriwm a fydd yn cynnig ystod o ddigwyddiadau ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol.

Prif Nodau Canolfan S4C Yr Egin

  1. Sefydlu canolfan greadigol o ansawdd a statws rhyngwladol, gyda phencadlys S4C yn galon iddi
  2. Creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yng Nghaerfyrddin a’r De Orllewin
  3. Sbarduno buddsoddiad a thwf economaidd pellach yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt
  4. Creu cymuned ddiwylliannol gyffrous er mwyn ysbrydoli ac egnïo mudiadau cymdeithasol a chymunedau amrywiol ar draws y rhanbarth.