1. Beth yw nodau Ganolfan?

Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn:

  • Sefydlu cyfnewidfa greadigol o ansawdd a statws rhyngwladol
  • Atgyfnerthu S4C yn genedlaethol ac yn rhyngwladol
  • Sbarduno buddsoddiad a lles economaidd yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt
  • Codi statws y Gymraeg a’i diwylliant yng Nghaerfyrddin a’r ardal gyfagos mewn modd cyhoeddus, cyfoes a chyffrous
  • Creu synergedd diwylliannol cyffrous gan ysbrydoli ac egnïo mudiadau cymdeithasol a chymunedau amrywiol ar draws y rhanbarth

2. Oes gan S4C a’r Brifysgol Gytundeb ffurfiol?

Oes.  Fe wnaeth S4C a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant arwyddo cytundeb fframwaith ym mis Hydref 2014 oedd yn cadarnhau’n ffurfiol eu bod yn bwrw ymlaen ar y cyd gyda’r cynllun i sefydlu pencadlys newydd i’r sianel yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cytundeb yn creu’r strwythurau ffurfiol fydd yn arwain at waith y prosiect; yn cytuno’r amserlen lefel uchel er mwyn i’r pencadlys fod yn weithredol erbyn 2018; ac yn ymgorffori’r amodau craidd gwreiddiol oedd gan S4C, sef creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol ac economaidd i’r ardal.

3. Beth fydd y buddion i’r ardal?

Bwriedir i’r datblygiad effeithio’n arwyddocaol ar economi’r rhanbarth a thu hwnt, yr iaith Gymraeg a’i defnydd ohoni mewn ardal lle mae cynnal hyfywedd cymunedau traddodiadol Gymraeg yn flaenoriaeth polisi ac ar y diwylliant cysylltiedig a fu’n nodwedd gyfoethog o’r rhan hon o Gymru.

4. Beth yw’r buddion i weddill Cymru?

Mae ad-leoli’r Sianel yng Nghaerfyrddin yn golygu y bydd gan y Sianel bresenoldeb ar draws Cymru gyfan gan ei bod eisoes wedi ymsefydlu yn y Gogledd a’r De Ddwyrain.

5. Beth yw enw’r Ganolfan?

Canolfan S4C Yr Egin.

6. Pam yr enw hwn?

Yr Egin oedd enw cais y Brifysgol i Awdurdod S4C i ad-leoli’r pencadlys i Sir Gâr.

Penderfynwyd y byddai Yr Egin yn cael ei gadw yn rhan o enw’r ganolfan yn sgil y gefnogaeth a gafwyd gan y cyhoedd i’r cais a’r ffaith fod yn cynrychioli gweledigaeth y Ganolfan a’r gymuned ehangach a fydd yn cyd-leoli gyda’r Sianel.

7. Ble fydd y Sianel yn ymsefydlu?

Fe fydd y Brifysgol yn adeiladu canolfan newydd ar gyfer pencadlys y Sianel a’r cwmnïau a’r mudiadau eraill a fydd yn cydleoli o fewn yr un adeilad.  Fe fydd adeilad eiconig yn cael ei adeiladu ar Ffordd y Coleg, Caerfyrddin.

Y bwriad fydd adeiladu Canolfan S4C Yr Egin ar dir y Brifysgol sy’n gyfagos i adeilad y Llwyfan, sef cartref Theatr Genedlaethol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan greu “Dyffryn Creadigol” lle bydd modd i ddiwydiannau gyd-weithio a chyd-leoli a lle bydd modd i aelodau’r gymuned fanteisio ar yr adnoddau a’r cyfleusterau.

8. Pryd fydd y Ganolfan yn agor ei drysau?

Bydd y Ganolfan yn agor ym mis Medi 2018

9. Beth yw amserlen y datblygiad?

Mawrth 2017 – Awst 2018
Cyfnod adeiladu

Medi 2018
Agor yr adeilad yn swyddogol

10. Faint o swyddi fydd yn cael eu had-leoli o Gaerdydd?

Bydd S4C yn symud 55 o swyddi o Gaerdydd i Ganolfan S4C yr Egin.

11. Faint o swyddi newydd fydd yn cael eu creu?

Bydd:

  • 98 o swyddi newydd yn cael eu creu gan gynnwys nifer o fewn chwe uned ddeor newydd i raddedigion
  • 175 o swyddi’n cael eu clystyru mewn cymuned greadigol
  • 75 o swyddi yn cael eu hadleoli yn cynnwys 55 S4C
  • 507 o swyddi llawn amser yn y gadwyn gyflenwi
  • 85 swydd adeiladu yn cael eu creu

12. Beth fydd perthynas â’r gymuned?

Gobeithir y bydd yn Ganolfan yn datblygu i fod yn adnodd lle bydd aelodau o’r gymuned yn galw heibio ac yn defnyddio’r mannau cyhoeddus a’r llwyfan perfformio.  Bydd siop a chaffi yn yr adeilad a gobeithir denu pobl i ddod i gyfarfod a’i gilydd dros goffi neu i wrando ar y perfformiadau.

13. Beth y pwrpas y Ganolfan?

Prif bwrpas Canolfan S4C Yr Egin fydd sefydlu pencadlys S4C yn Sir Gaerfyrddin.  Bydd presenoldeb y Sianel yn sbarduno cymuned greadigol fyrlymus yn seiliedig ar gydweithio a chydleoli syniadau a sgiliau a fydd yn llwyfan lle gall S4C gyflwyno Cymru’n hyderus i weddill y byd;

Gobeithir clystyru hyd at 200 o swyddi perthynol o fewn yr un gymuned greadigol gan effeithio’n arwyddocaol ar yr economi leol a rhanbarthol;

Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn gweithredu fel canolfan hyfforddi genedlaethol ar gyfer y diwydiannau creadigol gan effeithio’n arwyddocaol ar y modd y caiff gweithlu’r dyfodol ei hyfforddi a’r gweithlu presennol ei uwch-sgilio;

Trwy gydweithio rhwng y Brifysgol a’r diwydiannau creadigol bydd modd meithrin y doniau creadigol gorau yng Nghymru gan gynnig profiadau a chyfleon gwaith buddiol o fewn y diwydiannau creadigol;

Sefydlu deorfeydd pwrpasol y gellid eu defnyddio gan unigolion neu grwpiau sy’n dymuno sefydlu eu cwmnïau/busnesau eu hunain ym maes y diwydiannau creadigol.

14. Beth fydd budd y Ganolfan i’r Iaith Gymraeg?

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwain ym maes addysg Gymraeg a dwyieithog ac mae ganddi’r nifer fwyaf o gofrestriadau ar gyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.  Ym mis Ionawr 2014 enillodd y Brifysgol arian o du’r Llywodraeth i sefydlu canolfan Gymraeg yng Nhref Caerfyrddin, Yr Atom, ac yn ystod mis Ebrill cyhoeddwyd mai’r Brifysgol fydd yn arwain Endid Cenedlaethol ym maes Addysg Oedolion.  Y mae chryn weithgarwch felly yn ategu at y rhaglenni a gynigir ar gampws Caerfyrddin eioes.

Bydd sefydlu Canolfan S4C Yr Egin yn gatalydd er mwyn hybu adfywiad ieithyddol yn Sir Gaerfyrddin gan gefnogi datblygiad Caerfyrddin yn dref arloesol i’r Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg.

Bydd sefydlu’r endid yn ganolfan a fyddai’n cefnogi cenhadaeth S4C a’r Brifysgol ym maes dysgu Cymraeg.

Bydd yn egnïo mentrau a grwpiau cymunedol gan eu hannog i ehangu eu gweithgarwch trwy gyfrwng y Gymraeg.

15. Beth fydd y manteision i’r diwydiannau creadigol

Bydd sefydlu Canolfan S4C yr Egin yn cryfhau’r berthynas rhwng y diwydiannau darlledu a’r diwydiannau digidol drwy greu amgylchedd gweithio cydweithredol ac aml-lwyfan a fydd yn datblygu, cynhyrchu ac allforio cynnwys digidol a chreadigol o ansawdd uchel;

Gobeithri y bydd yn cryfhau cangen fasnachol S4C trwy ei hymwneud â’r Brifysgol a phartneriaid eraill;

16. Pa rol fydd gan y Brifysgol?

Fe fydd Canolfan S4C Yr Egin yn cael ei hadeiladu ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.  Rhagwelir y bydd cyfleon i fyfyrwyr, graddedigion a staff y Brifysgol gyd-weithio’n agos gyda’r Sianel a’r partneriaid.

17. Sut fath o adeilad fydd hi?

Cartrefu’r datblygiad o fewn adeilad eiconig a chyfoes ei olwg a fydd yn adlewyrchu delwedd werdd a chynaliadwy.

18. A fydd parcio ar gael?

Bydd. Gobeithir adeiladu maes parcio o dan yr adeilad fel bod delwedd werdd y “dyffryn creadiol” yn cael ei gwarchod.

19. Pa fath o ddigwyddiadau bydd yn cael eu cynnal yn y Ganolfan?

Gobeithir cael mannau perfformio ar gyfer ystod o’r celfyddydau perfformio ond hefyd bydd cyfle i gynnal gweithdai, sesiynau hyffordd a darlithoedd/seminarau ym meysydd y diwydiannau creadigol.  Y mae’n siwr hefyd y bydd digwyddiadau gyda’r nos yn cynnwys lansiadau o gynnyrch newydd ayyb.