Canolfan S4C Yr Egin | Wrth wraidd dyfodol creadigol Cymru

Mae gan Ganolfan S4C Yr Egin weledigaeth gyfoes a chynhyrfus a fydd yn gallu siapio a thrawsnewid y diwydiannau creadigol yn Ne Orllewin Cymru a thu hwnt.

Wrth ddod ag ystod o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol ynghyd o fewn yr un adeilad, bydd cyfle i gydleoli set o sgiliau penodol a, thrwy hynny, sefydlu cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu swyddi.

Bydd  yn cynnig ffyrdd o ymgysylltu â chymunedau creadigol eraill ledled Cymru gan ddod yn gartref newydd i greadigrwydd yn Ne Orllewin Cymru.

Bydd y Ganolfan yn gartref i nifer o gwmnïau a swyddi ar draws y sector creadigol, gan gynnwys y rheini ym meysydd darlledu, animeiddio, ffotograffiaeth, dylunio graffeg, gemau cyfrifiadurol, gwasanaethau meddalwedd a chyfrifiadureg, cyfathrebu, marchnata a chyhoeddi.

Trwy gydleoli ystod o sgiliau a thalentau, bydd cyfle i Ganolfan S4C Yr Egin ddatblygu’n sefydliad arweiniol i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru gan ddod â bri cenedlaethol a rhyngwladol yn ei sgil i S4C, ei phartneriaid a thenantiaid eraill y Ganolfan. Bydd yr adeilad hefyd yn cynnig gofod hyblyg ac adnoddau priodol ar gyfer gweithwyr llawrydd a chwmnïau o’r diwydiannau creadigol i’w defnyddio yn ôl yr angen.

Bydd cyfle hefyd i sefydlu deorfeydd y gellid eu defnyddio gan unigolion neu grwpiau sy’n dymuno sefydlu eu cwmnïau/busnesau eu hunain. Bydd hefyd yn cynnig cyfle i feithrin y doniau creadigol gorau yng Nghymru gan gynnig profiadau a chyfleoedd gwaith buddiol ar gyfer unigolion talentog sydd â’r awydd i weithio o fewn y diwydiannau creadigol.

Bydd y Brifysgol yn bwrw ati hefyd – mewn partneriaeth â rhai o denantiaid Canolfan S4C Yr Egin – i sefydlu ystod o gyrsiau newydd i gyd-fynd â’r mathau o sectorau a fydd yn ymgartrefu o fewn y Ganolfan. Trwy ymwneud uniongyrchol y Brifysgol â’r diwydiannau creadigol yn y broses o gynllunio, dilysu ac addysgu’r rhaglenni hyn, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod ei graddedigion  yn graddio â’r sgiliau angenrheidiol a fydd yn eu galluogi i lwyddo o fewn eu dewis faes.

Drwy gydweithio ag ystod o bartneriaid perthnasol, bydd Canolfan S4C Yr Egin yn cynorthwyo i gryfhau’r berthynas rhwng y diwydiannau darlledu a’r diwydiannau digidol gan sefydlu amgylchedd gweithio cydweithredol ac aml-blatfform a fydd yn datblygu, cynhyrchu ac allforio cynnwys digidol a chreadigol o’r ansawdd uchaf.