Canolfan S4C Yr Egin | Yn adfywio economi a chymunedau

Bydd ardrawiad economaidd Canolfan S4C Yr Egin yn arwyddocaol gan gyfrannu dros £11m i’r economi leol yn flynyddol.

Bydd Canolfan S4C Yr Egin yn denu sector o werth uchel, gyda chyfleoedd am swyddi arbenigol sylweddol a chyfleoedd newydd yn Ninas Rhanbarth Bae Abertawe.

Bydd y Ganolfan hefyd yn gyrchfan o ddewis lle bydd y Brifysgol yn creu canolfannau menter newydd a chynlluniau cyflymu sgiliau uchel i dyfu busnesau newydd yn gysylltiedig â’n portffolio, a lle byddwn yn datblygu sgiliau busnesau presennol ynghyd â denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.

Rhagwelir y bydd tua 175 o swyddi yn cael eu cynnal o fewn y Ganolfan – gan gynnwys y 55 o swyddi y bydd S4C yn eu hadleoli o Gaerdydd. Bydd y swyddi a fydd yn cael eu hadleoli yn cynnwys rhai ym meysydd cyfathrebu, cyfreithiol, cyllid a busnes, gweinyddiaeth a chomisiynu.

At ei gilydd, rhagwelir y gallai tua 98 o swyddi newydd gael eu creu yn sgil datblygiad Canolfan S4C Yr Egin – ym meysydd megis darlledu, cyfathrebu, marchnata, animeiddio, gemau cyfrifiadurol, dylunio, ffotograffiaeth, cyfieithu a chyhoeddi – gyda thua 500 o swyddi ategol pellach yn cael eu creu a’u cynnal ar draws y rhanbarth mewn perthynas â’r datblygiad. Yn ychwanegol at hyn, rhagwelir y caiff oddeutu 85 o swyddi eu creu fel rhan o’r broses o adeiladu’r Ganolfan yn ystod y cyfnod 2016-18.

Trwy uno’r meysydd darlledu a digidol, bydd y Ganolfan yn annog cydweithio ac arloesi gan sicrhau tyfiant sylweddol i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru.  Yn sgil hynny, y nod fydd creu swyddi creadigol newydd gydag incwm a fydd, ar gyfartaledd, dipyn yn uwch na’r incwm arferol ar gyfer y rhanbarth.

O fewn y Ganolfan bydd gofod ar gyfer busnesau newydd a chefnogaeth fusnes ar gyfer mentrau newydd.

Bwriadwn hefyd i Ganolfan S4C Yr Egin weithredu fel canolfan hyfforddi ar gyfer y diwydiannau creadigol gan effeithio’n arwyddocaol ar y modd y caiff gweithlu’r dyfodol ei hyfforddi a’r gweithlu presennol ei uwch-sgilio.

Bydd sefydlu Canolfan S4C Yr Egin yn gatalydd ar gyfer denu cwmnïau creadigol pellach i Sir Gaerfyrddin a’r ardal ehangach gan ddatblygu De Orllewin Cymru yn rhanbarth o bwys ar gyfer y sector allweddol hwn. Gyda thirlun trawiadol ac amrywiol y gellid ei ddefnyddio at bwrpasau creadigol gwahanol, ffordd o fyw atyniadol a gweithlu dwyieithog parod, y mae mewn sefyllfa gref i fanteisio’n sylweddol ar y datblygiad arwyddocaol hwn.

Yn fras, bydd:

  • 98 o swyddi newydd yn cael eu creu gan gynnwys nifer o fewn chwe uned ddeor newydd i raddedigion
  • 175 o swyddi’n cael eu clystyru mewn cymuned greadigol
  • 75 o swyddi yn cael eu hadleoli yn cynnwys 55 S4C
  • 507 o swyddi llawn amser yn y gadwyn gyflenwi
  • 85 swydd adeiladu yn cael eu creu
Daniel Lovel